Kalendárium

Ferdinand II. zabavil Karlově univerzitě privilegia

1622
400 let
Ferdinand II. zabavil Karlově univerzitě...

Březen 1622 (400 let) Císař Ferdinand II. zabavil Karlově univerzitě privilegia a nekatoličtí mistři ji museli opustit. 14. listopadu téhož roku byla univerzita odevzdána jezuitům, kteří byli za stavovského povstání z Prahy vypovězeni. Roku 1620 se však vrátili a převzali univerzitu do svých rukou.

Protirobotní hnutí

1847
175 let
Protirobotní hnutí

Březen 1847 (175 let) Protirobotní hnutí zasáhlo Bílovecko a Šenovsko (Slezsko). V obou případech došlo k uklidnění až po zásahu vojska. Ke zrušení poddanství a robotní povinnosti došlo 7. 9. 1848 nařízením císaře Ferdinanda I. na návrh říšského sněmu. Rušení bylo očekáváno již od dob osvícenství.

Raabizace

1777
245 let
Raabizace

1. 3. 1777 (245 let) Marie Terezie schválila návrh F. A. Raaba na poddanskou reformu (tzv. raabizace). Její podstatou bylo rozdělení vrchnostenských dvorů mezi poddané a převedení robot na peněžité platy. Při prováděné raabizaci došlo ke vzniku nových obcí (128 v Čechách a 117 na Moravě).

Vršovice byly povýšeny na město

1902
120 let
Vršovice byly povýšeny na město

2. 3. 1902 (120 let) Vršovice byly povýšeny na město a městem zůstaly až do vzniku Velké Prahy v roce 1922. Dnes jsou pražskou městskou čtvrtí a katastrálním územím. Osada Vršovice vznikla v údolí Botiče, kdy se na Vyšehradě usídlili Přemyslovci. Spojitost s rodem Vršoviců se nepodařilo doložit.

Český stát se tak rozpadl

1187
835 let
Český stát se tak rozpadl

5. 3. 1187 (835 let) Rozpory mezi knížetem Bedřichem a pražským biskupem Jindřichem Břetislavem byly řešeny na sněmu v Řezně. Fridrich Barbarossa jmenoval biskupa říšským knížetem, čímž ho vyňal z pravomoci českého panovníka. Český stát se tak rozpadl na České knížectví, Moravské markrabství a pražské biskupství.

Druhá vzpoura proti Václavu IV.

1402
620 let
Druhá vzpoura proti Václavu IV.

6. 3. 1402 (620 let) Proběhla druhá vzpoura proti Václavu IV., kterého jeho bratr Zikmund zajal a odvlekl do Vídně. Zikmund vydal rozkaz staroměstskému purkmistrovi, aby jej zatkl a přivedl na Hrad. Vlády se ujala panská opozice v čele s Otou z Bergova a Jindřichem z Rožmberka.

Most pražský kamenný

1272
750 let
Most pražský kamenný

12. 3. 1272 (750 let) „Na den sv. Řehoře most pražský kamenný, kterýž královna Jitka na svuoj náklad vystavěti dala, léta 1174 od veliké vody, kteráž se z náhlého jihu a deště na Vltavě rozmohla, protržen a mnoho kamení s vodou preč zaneseno.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 229)

Narodil se v Praze Karel

1372
650 let
Narodil se v Praze Karel

13. 3. 1372 (650 let) „V sobotu narodil se v Praze Karel, císaře Karla IV., a Alžběty, Kazimíra II. krále polského vnukyně syn a potom pokřtěn od Jana, patriarchy alexandrijského, kterýž toho času v Praze byl poslán císaři od papeže.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 234)

Založen Svatobor

1862
160 let
Založen Svatobor

13. 3. 1862 (160 let) V Praze byl založen Svatobor, první spolek českých spisovatelů, činný až do roku 1970. Snažil se stipendii a cenami podporovat nadějné spisovatele, podporovat potřebné spisovatele a vzdávat hold zemřelým spisovatelům. Nynější Svatobor se zabývá správou vyšehradského Slavína.

Vyhláška o nuceném vystěhování

1942
80 let
Vyhláška o nuceném vystěhování

14. 3. 1942 (80 let) Byla vydána vyhláška o prvním nuceném vystěhování obyvatelstva ve středních Čechách (mezi řekami Vltava a Sázava) pro výcvikový tábor jednotek SS. Následovalo další masové vyhánění českých obyvatel z oblasti Brdska, Milovicka, Vyškovska a Benešovska.

Právo univerzity Klementinu

1562
460 let
Právo univerzity Klementinu

15. 3. 1562 (460 let) Král Ferdinand I. udělil jezuitské koleji Klementinu právo univerzity, tj. udílet doktorské grady z filozofie a teologie. Při koleji byl zřízen konvikt pro šlechtice a svatováclavský seminář pro chudší žáky. Plný vysokoškolský statut získal jezuitský ústav za císaře Matyáše v roce 1616.

Přijímání pod obojí zakázáno

1622
400 let
Přijímání pod obojí zakázáno

24. 3. 1622 (400 let) „Vyhlásil arcibiskup Jan Lohelius nařízení papeže Řehoře XV., jímž se lidu obecnému přijímání pod obojí způsobou naprosto zakázalo a jímž zrušena výsada, udělená druhdy Piem IV. národu českému.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 281)

Doporučujeme

Loading...